Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Izu nke Iri na Ato n’Oge Nkiti

Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Izu nke Iri na Ato n'Oge Nkiti

UKWE MBATA: Abuoma 46:2

Ndi mmadu niile kuonu aka unu, werenu mkpu onu tkuo Chineke

EKPERE MMEGHE

Ka anyi rio Aririo:

(Ka anyi chawaputa buru umu nke ihe)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Chineke anyi, o soro Gi ime ka anyi buru umu nke ihe n’amara nke ogbugbandu anyi na Gi. Biko, e kwela ka anyi daba n’ochichiri nke njo.

Kama meek a anyi chawaputa mgbe niile na mmukesi nke eziokwu Gi. Site na Dinwenu anyi…..

Ma o bu

Ka anyi rio aririo:

(Maka mgbasike iji ju ochichiri nke njo)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi.

Nna nke eluigwe, ihe nke Jesu achusaala ikpo asi na njo. Anyi bu ndi a kporo  oku  ibata n’ihe ahu na-ario ka I na-eduzi anyi n’uzo eziokwu Gi.

Ka obi anyi nogidekwa n’ihunanya Gi. Site na Dinwenu anyi …..

error: Alert: Content is protected !!