Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Izu nke Iri na Ano n’Oge Nkiti

Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Izu nke Iri na Ano n'Oge Nkiti

UKWE MBATA: Abuoma 47:10-11

Chineke, anyi no n’ime ulonso gi, na-achighari ihunanya gi n’obi anyi. Uwa niile na-ekwuputa aha gi na otito gi, O Chineke, aka nri gi juputara n’ikpe nkwumoto.

EKPERE MMEGHE

Ka anyi rio aririo:

(Maka anuri di aso)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Chineke anyi, site n’ihuwe isi nke Jesu Nwa Gi, I kulitela uwa dara ada. Biko, nye anyi bu ndi kwere na Gi anuri di aso.

Mekwaa ka anyi bu  ndi I gbaputara n’igba ohu nke njo nweta anuri di abighi ebi. Site na Dinwenu anyi….

Ma o bu:

Ka anyi rio aririo:

(Ka anuri nke njo ghara irafu anyi)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi.

Nna anyi, na mbilite n’onwu nke Nwa Gi, ka onwu siri mita ndu ohuru. Ahuhu O tara nyeghachiri uwa dara ada nchekwube.

Biko, e kwela ka njo were nkwa nkiti, nke anuri na-agafe agafe o na-ekwe jide anyi, kama meek a anyi na Gi buru otu mgbe niile, ka anuri anyi di aso, ka ihunanya anyi na-enye ndu.

Site na Dinwenu anyi….

error: Alert: Content is protected !!