Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Uka nke Iri na Abuo n’Oge Nkiti

Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Uka nke Iri na Abuo n'Oge Nkiti

UKWE MBATA Aboma 27:8-9

Dinwenu bu ike ndi nke Ya, Onye nche nke onye O tere ude Ya.

Dinwenu, zoputa ndi nkw Gi. Gozie ndi I hooro ka nke Gi. Buru onye ndu ha ebighi ebi.

EKPERE MMEGHE

Ka anyi rio aririo:

(Ka anyi were nsopuru na-akpo aha Chineke)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Dinwenu, mee ka anyi na-aturu aha Gi di nso egwu, na-ahu Gi n’anya mgbe niile.

Maka na o nweghi mgbe I na-ahapu iduzi ndi I guzosiri ike n’ihunanya Gi. Site n’Onyenweanyi….

Ma o bu

Ka anyi rio aririo

(Kpokuo Chineke onye ji ihunanya Nna echedo anyi)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Chineke nke uwa niile, anyi na-esekpuru Gi dika Nna. Chineke, Onye no anyi nso mgbe niile, anyi ji anuri na-akpo Gi Nna.

Anyi si n’uwa a na-agafe agafe na-elelite anya na nkwa I kwere anyi. Biko mee ka anyi buru otu n’udo Gi. Dobe anyi n’ihunanya Gi.

Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi Nwa Gi…

error: Alert: Content is protected !!