Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso Nke Izu nke Iri na Ato n’Oge Nkiti

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso Nke Izu nke Iri na Ato n’Oge Nkiti

EKPERE NHUNYE

Chineke anyi, I sitere n’uzo di itunanya were ihe ogbugbandu Gi na-enye anyi amara nke nzoputa Gi. Biko, mee ka odibo anyi na-agbara Gi buru aja nke ga-amasi Gi inaranu. Site na Kristi Onyenweanyi.

UKWE ORIRI NSO: Abuoma 102:1

Gozie Onyenweanyi, mkpuruobi m, gozie aha ya di nso, ihe niile di n’ime m!

Ma o bu

Nna, ana m ekpe ekpere maka ndi nke I nyere m, mee  ka ha buru otu n’ime anyi, ka uwa niile wee kwere na gi zitere m. (Jon 17:20-21)

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO:

Ka anyi rio aririo:

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Onyenewanyi, anyi na-ario Gi, mee  ka aja nke a anyi chunyeere Gi, na oriri nso nke anyi natara, nye anyi ndu n’ime Gi.

Biko, mee ka anyi na Gi buru otu n’ihunanya mgbe niile, ka anyi wee na-amita mkpuru nke ga-eru mgbe ebighi ebi. Site na Kristi Dinwenu anyi.

error: Alert: Content is protected !!