Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Izu Iri na Abuo n’Oge Nkiti

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Izu Uka Iri na Abuo n'Oge Nkiti

EKPERE NHUNYE

Onyenweanyi, nara aja otito nke a na-emeda Gi obi maka njo anyi. Mee ka o wuchaa anyi;

ka anyi di ohuru meekwa ka anyi were obi anyi niile na-achuru Gi aja nke a na-amasi Gi. Site na Kristi Onyenweanyi.

UKWE ORIRI NSO: Abuoma 114:15

Anya ihe dum e kere di n’ebe i no, i na-enyekwa ha nri n’oge ha.

Ma  o bu:

Abu m ezigbo onye ncheaturu. Ana m atogbo ndu m n’ihi aturu m, o bu Dinwenu na-ekwu.

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO

Ka Anyi Rio Ariro:

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Dinwenu, I na-enye anyi Ahu na Obara Nwa Gi di oke onu, iji mee ka ndu Gi di ohuru n’ime anyi.

Site n’obioma Gi, mee  ka oke anyi na-eketa n’ihe omimi Gi di nso ugboro ugboro wetara anyi nzoputa n’uju. Site na Kristi Onyenweanyi.

error: Alert: Content is protected !!