Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Izu nke Iri na Otu n’oge Nkiti

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Izu nke Iri na Otu n'oge Nkiti

EKPERE NHUNYE

Chineke anyi, I ji achicha na mmanya nke a na-azu anyi, werekwa ihe ogbugba ndu nke a na-eme ka anyi di ohuru.

Biko, mee ka anyi site n’ihe ndi a na-enweta enyemaka Gi, ma n’ahu ma na mkpuru obi. Site na Kristi Onyenweanyi

UKWE ORIRI NSO: Abuoma 26:4

Otu ihe ka m na-ario Dinwenu, otu ihe ka m na-acho, ka m biri n’ulo nke Dinwenu, ubochi niile nke ndu m.

Ma o bu

Ya bu, nna di nso, dokwaa ndi ahu I nyere m nke oma site n’ike nke aha gi, bu aha ahu nke I nyere m, ka ha buru otu dika anyi.

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO

Ka any rio aririo

Chetu ntakiri kpee ekpere n ‘ime obi.

Onyenweanyi, anyi anatala ahu na obara nke Nwa Gi. Etu orìri nso a si egosi idiko n’otu nke ndi kwerenu, sikwa otu a mee ka idiko n’otu ahu na-aputa ìhè n’ime Nzuko Gi. Site na Kristi Onyenweanyi.

error: Alert: Content is protected !!