Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Emume Obi Di Aso Nke Jesu

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Emume Obi Di Aso Nke Jesu

EKPERE NHUNYE

Onyenweanyi, lee ka ihunanya di n’ime obi nwa Gi si buo ibu; meere anyi ihe anyi rioro Gi n’ekpere.

Nara onyinye anyi ka o buru aja anyi ji emeda Gi obi maka njo anyi. Site na Kristi Dinwenu anyi.

Mmalite Ekpere Inye Ekele Nke Obi di Aso Nke Jesu

UKWE ORIRI NSO

Dinwenu kwuru si: O di onye akpiri kporo nku ya biakwute m nuru mmiri. Onye o bula kwere na m, mmiri nke ndu ga-esi na obi ya na-asoputa.

Ma o bu

Otu onye n’ime ndi agha weere ube mapuo akuku ya, ozigbo obara na mmiri asoputa.

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO

Ka anya rio aririo:

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi.

Dinwenu, biko mee  ka ihe ogbugba ndu nke ihunanya Gi munye oku nke ihunaya n’ime obi anyi.

Dika Nwa Gi si adota anyi nso n’ebe o no, kuziere anyi k’anyi na-ahu ya na mmadu ibe anyi n’anya.

Onye di ndu na-achi ebeebe ebeebe.

error: Alert: Content is protected !!