Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso Nke Uka nke Iri na Abuo n’Oge Nkiti

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso Nke Uka nke Iri na Abuo n'Oge Nkiti

EKPERE NHUNYE

Onyenweanyi, nara aja otito nke a na-emeda Gi obi maka njo anyi. Mee ka o wuchaa anyi; ka anyi di ohuru;

meekwa ka anyi were obi anyi niile na-achunyere Gi aja nke a na-amasi Gi. Site na Kristi Onyenweanyi.

UKWE ORIRI NSO Abuoma 114:1

Dinwenu, anya niile ji ntukwasa obi na-ele Gi. O bu Gi na-enye ha nri n’oge ya.

Ma o bu Jon. 10:11, 15

Dinwenu kwuru si: “Abu m ezigbo onye ozuzu aturu; Ana m ewere ndu M nye maka aturu M”.

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO

Ka anyi rio ariri

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Dinwenu, I na-enye anyi Ahu na Obara Nwa Gi di oke onu, iji mee ka ndu gi di ohuru n’ime anyi.

Site n’obi oma Gi, mee ka oke anyi na-eketa n’ihe omimi Gi di nso ugboro ugboro, wetara anyi nzoputa n’uju. Site na Kristi Onyenweanyi.

error: Alert: Content is protected !!