Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso Nke Uka nke Iri na Ano n’Oge Nkiti

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso Nke Uka nke Iri na Ano n’Oge Nkiti

EKPERE NHUNYE

Onyenweanyi, biko mee  ka aja nke a anyi na-achu maka otito nke aha Gi sachaa anyi. Site n’ubochi ruo n’ubochi,

ka omume anyi buru ihe na-ewetara anyi ndu nke ga-akwadebe anyi maka eluigwe. Site na Kristi Onyenweanyi.

UKWE ORIRO NSO: Abuoma 33:9

Detu onu ka I hu na Dinwenu di uto. Ngozi diri onye chekwubere na Ya.

Ma o bu

Onyenweanyi kwuru si: “Biakwutenu m ndi niile ruru oru ike gwuru. Aga M enye unu ezumike.”

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO

Ka anyi rio aririo

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Onyenweanyi, onyinye I nyere anyi n’oriri nke a ebuka. Biko anyi na-ario Gi, mee ka anyi nara onyinye nzoputa nke a, were na-eto Gi mgbe niile akwusi akwusi. Site na Kristi Onyenweanyi.

error: Alert: Content is protected !!