Igbo Mass Readings for Friday of the Third Week of Lent

FRIDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE AHUHỤ KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna Onye ebere, wujuo ihunaanya Gi n’obi anyi ma mee ka anyi kwudosie ike n’ozioma Kristi. Nye anyi amara Gi ka anyi nwee ike imeri adighi ike nke anuahu. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi Nwa Gi…

Ihe Ogugu nke mbu 14:1-9
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo onye amuma Hoseya
Izrel loghachikwutenu Yahweh Chineke unu; n’ihi na o bu njo unu wetaara unu iso ngongo. Loghachinu azu n’ebe Yahweh no; ma gwa ya si, “Gbaghaara anyi njo anyi niile, nabata ihe di mma, anyi ga-ejikwa onu anyi kwuputa otito gi.”
Asiria enweghi ike izoputa anyi, anyi agaghikwa agba inyinya ozo, ma o bu kpoo ihe aka anyi mere Chineke anyi. Na gi ka ndi enweghi nne na nna na-enweta ebere.” Aga m agwo enwghi okwukwe ha. Aga m ejí obi m niile hu ha n’anya, maka na iwe m esila n’ebe ha no puo. Aga m adakwasi Izrel ka igirigi, o ga-achawapu dika okooko lili, gbasapukwa mgborogwu dika osisi Sida nke Lebanon. O ga epuputa ome ohuru, maa mma dika osisi Oliv, o ga-enwe isioma dika osisi nke Lebanon. Ha ga-aloghachi azu biri na ndo m, ha ga-abawanye dika oka a kuru n’ugbo. Ha ga achawaputa dika osisi Vain, nweekwa, isioma díka mmanya nke Lebanon. Gini ozokwa ka Ifrem ga-eji umu arusi mee ebe o bu m na-aza ekpere ya, na-elekota ya anya? Adi m ka osisi Saipres anaghi agbu akwukwo. O bu m na-enye ya mkpuru o na-amita. Ka onye ma ihe ghota okwu ndi a. Ka onye nwere uche ghota ihe ha putara, maka na uzo nke Yahweh ziri ezi, ndi eziomume na-aga na ha, mana ndi ome njo na-aso ngongo.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 81: 6-7, 8-9, 10-11, 14, 17.
Aziza: Abu m Oseburuwa Chineke unu, nurunų olu m.

 1. Anuru m olu mu amazighi ka o na-asi:
  “Ebupuuru m unu ibu aro unu bu n’ubu.
  Anapuru m unu oru ndi ahu unu na-aru.”
  Mgbe unu no na nsogbu, unu kpokuru m, m zoputa unu. Az./
 2. Esi m n’ebe m zoro n’egbeigwe zaa unu,
  anwara m unu na mmiri nke Meriba.
  Geenu nti, ndi nke m, ka m doo unu aka na nti!
  O Izrel, o buru na unu ga-ege m nti! Az./
 3. Unu enwela chi ozo n’etiti unu;
  unu esekpurula chi ndi mba ozo.
  Abu m Oseburuwa Chineke unu,
  onye duputara unu n’ala Ijipt. Az./
 4. Asi na ndi nke m ga ege m nti;
  a si na Izrel ga-eso uzo m!
  Aga meji oka di mma zuo unu nri,
  were mmanu anu si n’okwute nyejuo unu afo.” Az./

MBEKU: Jn:6:64,69
Az./.
Okwu gi bu mmuo, burukwa ndu, o bu gi ji ozi nke ndu ebighi ebi. Az./

OZIOMA 12:28-34
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Mak dere.
Ma otu onye ode akwukwo biarutere nu ka ha na Jesu na-arurita uka. Mgbe o huru na Jesu zara ajuju ndi Sadusii nke oma, o juru ya si, “Olee iwu kacha n’ime iwu Chineke niile? Jesu zara ya si, “Nke mbu bu nke a: ‘Nurunu, umu Izrel, Oseburuwa Chineke anyi bu otu. I ga-eji obi gi niile, mmuo gi niile, uche gi niile na ike gi niile hu Chineke n’anya. Nke abuo bu: ‘I ga-ahu mmadu ibe gi n’anya ka i si hu onwe gi n’anya.

O dighi iwu ozokwa ka ndi a. Onye odakwukwo ahu zara ya si, “Onye nkuzi, i zara nke oma, i kwuru n’ezie na Onyenweanyi bu Chineke di otu, na o dighi Chineke ozo di ma e wepu ya; I ji obi gi niile, nghota, na ike gi niile, hu ya n’anya na jhukwa mmadu ibe gi n’anya ka onwe gi ka mkpa karia aja nsureoku na aja ndi ozo a na-achuru Chineke. Mgbe Jesu huru na o zara nke oma, o gwara ya si, “I noteghi aka n’ala eze nke Chineke.” Mgbe nke mechara egwu ekwekwaghi onye obula juo ya ajuju.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, gozie onyinye ndį a anyi kwadoro. Mee ka ha kwesi na I ga-anara ha, ka ha burukwara anyi uzo nzoputa ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, mee ka anyį juputa n’ike nke ihunaanya Gi. Etu anyi siri keta oke na Eucharistia nke a, ka anyi sikwa etu ahu mata n’uju mgbaputa nke anyi natagoro. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?