Igbo Mass Readings for December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’Oge Adventi

Igbo Mass Readings for December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị.

Nke a bụ Igbo Mass Readings maka December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị .

Bible quotation for Igbo Mass Readings for December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n'Oge Adventi
Igbo Mass Readings for December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’Oge Adventi

DECEMER 17.
EKPERE MMEGHE
Nna, Onye Okike na Onye Nzọpụta nke mmadụ, ngịnwa tiri iwu, okwu Gị ewere bụrụ mmadụ, amụọ Ya na Virgin Marịa. Mee ka anyị keta oke n’ịbụ Chukwu nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi Onye wedatara onwe Ya ala iji keta oke n’ụdị anyị bụ mmadụ. Site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi Nwa Gị…
Ihe Ọgụgụ nke mbụ – 49:2, 8-10
Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ Jenesis
Jekọb kpọrọ ụmụ ya, sị ha, “Gbakọtanụ ọnụ ka m gwa ụnụ ihe kwụ eche ụnụ n’ọdịniihu. Nọruwenụ m okirikiri ụmụ Jekọb, ka ụnụ gee nna ụnụ Izrel ntị. Juda, ụmụnne gị ga-eto gị; aka gị ka Ị ga-eji dọgbuo ndị iro gi niile. Ụmụnna gị ga asọpụrụ gị. Juda, ị bụ nwa ọdụm. Site n’igbu anụ oriri, nwa m, ị gbagolitela. O hulatara ala; o dina na-ala ka ọdụm, dịka nne ọdụm; kedụ onye nwere ike imesu ya? Mkpara ọchịchị agaghị apụ na Juda. Ụmụụmụ ya ga na-achị mgbe niile.
ABỤỌMA NA AZỊZA – Ps: 72: 1-2, 3-4, 7-8, 17.
Azịza: N’oge ya eziomume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa.

 1. Nye eze ikpe nkwụmọtọ gị, O Chineke,
  nyekwa nwa eze eziomume nke gị,
  ka o were nwee ike ịchị ndị nke gị n’ụzọ ziri ezi,
  nyekwa ndị ogbenye ikpe ziri ezi. Azịza
 2. Ka ugwu ukwu na ugwu nta niile
  wetara ndị nke gị ozi udo
  N’ụzọ ziri ezi, ọ ga-azọpụta ụmụ ndị ogbenye
  zọkwaa ụmụ ndị nọ na mkpa. Azịza
 3. N’oge ya eziomume ga-achawapụta,
  udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa,
  Alaeze ya ga-esi n’osimiri ruo n’osimiri,
  bido na mmiri ruo n’isi ngwụcha nke ụwa. Azịza
 4. Ngọzi dịrị aha ya ebeebe,
  ka ọ dịgide dịka anyanwụ,
  ka agbụrụ niile dị n’ụwa nweta ngọzi na ya,
  ka mba niile kpọọ ya onye dị ngozi. Azịza

ALLELUỊA ALLELUỊA :
Bịa, amamihe nke Chineke anyị kachasị elu, iji ike n’ịhụnaanya n’echekwaba ihe niile i kere, kụziere anyị ka anyị n’aga ije n’ụzọ nke amamihe gị.
ALLELUỊA.
OZIỌMA – 1:1-17
Ihe ọgụgụ ewetara n’oziọma dị asọ nke Matiu dere.
Nke a bụ usoro agbụrụ Jesu Kristi, nwa Devid onye si n’agbụrụ Abraham. Abraham mụrụ Aịzik, Aịzik amụta Jekọb, Jekọb wee mụta Juda na umunne ya. Juda mụtara Perez na Zera ndị nne ha bụ Tama, Perez amụta Hezrọn; Hezrọn wee mụta Ram, Ram mụtara Aminadab, Aminadab amụta Nashọn, Nashọn wee mụta Salmọn. Salmọn mụtara Boaz onye nne ya bụ Rahab, Boaz amụta Obed onye nne ya bụ Rut, Obed wee mụta Jese, onye bụ nna eze Devid. Devid mụtara Solomọn site n’aka nwunye Uria. Solomọn mụtara Rehoboam, Rehoboam amụta Abija, Abija wee mụta Asa, Asa mụtara Jehoshafat, Jehoshafat amụta Joram, Joram amụta Uzia. Uzia mụtara Jotam, Jotam amụta Ahaz, Ahaz wee mụta Hezekaya, Hezekaya mụtara Manase, Manase amụta Emọn, Emọn wee mụta Josaya, onye nke mụtara Jekọnaya na ụmụnne ya, n’oge a dọkpụrụ ụmụ Izrel n’agha jee Babilọn. Mgbe a dọtachara ụmụ Izrel n’agha jee Babilọn, Jekọnaya mụtara Shealtiel, Shealtiel wee mụta Zerubabel, Zerubabel mụtara Abiud, Abiud amụta Eliakim, Eliakim wee mụta Azọ, Azọ mụtara Zadọk, Zadọk amụta Akim, Akim wee mụta Eliud, Eliud mụtara Elieza, Elieza amụta Matan, Matan wee mụta Jekọb. Jekọb mụtara Josef di Marịa bụ nne Jesu, onye a na-akpọ Kristi. Ya mere ọgbọ niile nke ụmụ Izrel site n’Abraham ruo na Devid dị ọgbọ iri na anọ. Site n’oge nke Devid ruo n’oge a dọkpụrụ ụmụ Izrel n’agha Babilọn ruo ọmụmụ Kristi dị ọgbọ iri na anọ.
EKPERE NHUNYE
Dinwenụ, gozie onyinye ndị a nke Nzukọ na ehunyere Gị ma site n’Eucharịstịa nke a were achịcha nke eluigwe nye anyị ndụ ọhụrụ. Anyị na-arịọ Gị ihe ndị a n’aha Kristi Dinwenụ anyị. Amen.
EKPERE ANATACHA ORIRI NSQ
Chineke Nna anyị, etu I si eji nri nke ndụ azụ anyi, sikwa etu ahụ nye anyị Mmụọ Gị ka anyị nwee ike iji ihè Ya na-amụkesị n’oge ọbịbịa nke Kristi Nwa Gị, Onye bụ Dinwenụ ebighị ebi, ebighị ebi. Amen.

EKPERE MMEGHE

Nna, Onye Okike na Onye Nzoputa nke mmadu, nginwa tiri iwu, okwu Gị ewere burụ mmadu, amuo Ya na Virgin Maria. Mee ka anyi keta oke n’ibu Chukwvu nke Dinwenų anyi Jesu Kristi Onye wedatara onwe Ya ala iji keta oke n’udi anyi bu mmadụ. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi Nwa Gi…

Ihe Ogugu nke mbu – 49:2, 8-10

Ihe ogugu ewetara na akwukwo Jenesis

Jekob kporo umu ya, si ha, “Gbakotanu onu ka m gwa unu ihe kwu eche unu n’odiniihu. Noruwenu m okirikiri umu Jekob, ka unu gee nna unu Izrel nti. Juda, umunne gi ga-eto gi; aka gi ka I ga-eji dogbuo ndi iro gi niile. Umunna gi ga asopuru gi. Juda, I bu nwa odum. Site n’igbu anu oriri, nwa m, I gbagolitela. O hulatara ala; o dina na-ala ka odum, dika nne odum; kedu onye nwere ike imesu ya? Mkpara ochichi agaghi apu na Juda. Umuumu ya ga na-achi mgbe niile.

ABUOMA NA AZIZA – Ps: 72: 1-2, 3-4, 7-8, 17.

Aziza: N’oge ya eziomume ga-achawaputa, udo ga-adikwa ruo na njedebe uwa.

 1. Nye eze ikpe nkwumoto gi, O Chineke, nyekwa nwa eze eziomume nke gi, ka o were nwee ike ichi ndi nke gi n’uzo ziri ezi, nyekwa ndi ogbenye ikpe ziri ezi. Az./

2. Ka ugwu ukwu na ugwu nta niile wetara ndị nke gi ozi udo N’uzo ziri ezi, o ga-azoputa umu ndi ogbenye zokwaa umu ndį no na mkpa. Az./

3. N’oge ya eziomume ga-achawaputa, udo ga-adikwa ruo na njedebe uwa, Alaeze ya ga-esi n’osimiri ruo n’osimiri, bido na mmiri ruo n’isi ngwucha nke uwa. Az./
4.Ngozi diri aha ya ebeebe, ka o digide dika anyanwu, ka agburu niile di n’uwa nweta ngozi na ya, ka mba niile kpoo ya onye di ngozi. Az.

MBEKU

ALLELUIA ALLELUIA :
Bia, amamihe nke Chineke anyi kachasi elu, iji ike n’ihunaanya n’echekwaba ihe niile i kere, kuziere anyi ka anyi n’aga ije n’uzo nke amamihe gi.
ALLELUIA.

Oziọma – Matiu 1:1-17

Ihe ogugu ewetara na ozioma di aso nke Matiu dere.

Nke a bu usoro agburu Jesu Kristi, nwa Devid onye si n’agburu Abraham. Abraham muru Aizik, Aizik amuta Jekob, Jekob wee muta Juda na umụnne ya.

Juda mutara Perez na Zera ndi nne ha bu Tama, Perez amuta Hezron; Hezron wee muta Ram, Ram mutara Aminadab, Aminadab amuta Nashon, Nashon wee muta Salmon. Salmon mutara Boaz onye nne ya bu Rahab, Boaz amuta Obed onye nne ya bu Rut, Obed wee muta Jese, onye bu nna eze Devid.

Devid mutara Solomon site n’aka nwunye Uria. Solomon mutara Rehoboam, Rehoboam amuta Abija, Abija wee muta Asa, Asa mutara Jehoshafat, Jehoshafat amuta Joram, Joram amuta Uzia.

Uzia mutara Jotam, Jotam amuta Ahaz, Ahaz wee muta Hezekaya, Hezekaya mutara Manase, Manase amuta Emon, Emon wee muta Josaya, onye nke mutara Jekonaya na umunne ya, n’oge a dokpuru umu Izrel n’agha jee Babilon.

Mgbe a dotachara umu Izrel n’agha jee Babilon, Jekonaya mutara Shealtiel, Shealtiel wee muta Zerubabel, Zerubabel mutara Abiud, Abiud amuta Eliakim, Eliakim wee muta Azo, Azo mutara Zadok, Zadok amuta Akim, Akim wee muta Eliud, Eliud mutara Elieza, Elieza amuta Matan, Matan wee muta Jekob. Jekob mutara Josef di Maria bu nne Jesu, onye a an akpo Kristi.

Ya mere ogbo niile nke umu Izrel site n’Abraham ruo na Devid di ogbo iri na ano.

Site n’oge nke Devid ruo n’oge a dokpuru umu Izrel n’agha Babilon ruo omumu Kristi di ogbo iri na ano.

EKPERE NHUNYE

Dinwenu, gozie onyinye ndi a nke Nzuko na- ehunyere Gi ma site n’Eucharistia nke were achicha nke eluigwe nye anyi ndụ ohuru. Anyi na-ario Gi ihe ndia n’aha Kristi Dinwenụ anyi. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO

Chineke Nna anyi, etu I si eji nri nke ndu azi anyi, sikwa etu ahu nye anyi Mmụọ Gị ka anyinwee ike iji ihè Ya na-amukesį n’oge obibia nke Kristi Nwa Gi, Onye bụ Dinwenu ebighi ebi, ebighị ebi. Amen.

Subscribe to Receive Daily Mass Readings via Email

Follow us on Social Media:

Today’s Mass Readings in Igbo Language – December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị Catholic Lectionary

Catholic Lector
Catholic Lector is the founder of Catholic Lectionary. He is a passionate Writer, a Web Developer, a Computer expert and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is also the co-founder of the price review website: https://jumiaprice.com; where he shares a lot of product price contents.
error: Alert: Content is protected !!

Receive Daily Mass Readings and Reflections via Email

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Catholic Lectionary will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.