Igbo Mass Readings December 18, 2020, N’Oge Adventi

EKPERE MMEGHE

Chineke ji ike niile, nye anyi ndu ohuru site na nnukwu oriri na-abianu nke Nwa Gima zoputakwa anyi n’ibu ohu nke njo. Site na Dinwenụ anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 23:5-8

Ihe ogugu ewetara na akwụkwọ onye amuma Jeremaya

“Lee ubochi ahu adila nso, Yahweh na-ekwu, oge m ga-akpalitere Devid Alaka nke eziomume, onye ga-achi ochichi ka eze, marakwa ihe, ma na ekpekwa ikpe nkwumoto na eziomume n’ala ahu. N’ubochi ahu Juda ga-enwe nzoputa, Izrel ga- ebikwa n’udo. Nke a bu aha a ga-akpo ya: Yahweh bu onye eziomume anyi’ “Lee, ubochi ahu na-abia, Yahweh na-ekwu, oge ndi mmadu agaghikwa anu iyi na-asi, ‘N’aha nke Yahweh onye gbaputara ndi Izrel n’obodo Ijipt, Kama ha ga na-asi: ‘N’aha nke Yahweh di ndu, onye siri na mba ugwu, na mba di iche-iche nke uwa, ebe adogachara ndi nke ya n’agha kpolata ha. Mgbe ahu, ha ga-ebi n’ala nke ha”.

Okwu nke Oseburuwa Ekele diri Chukwu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps 72, 1. 12-13.18-19.

Aziza: N’oge ya eziomume ga-achawaputa, udo ga-adįkwa ruo na njedebe uwa.

  1. Nye eze ikpe nkwumoto gi, O Chineke, nyekwa nwa eze eziomume nke gi, ka o were nwee ike ichi ndi nke gi n’uzo ziri ezi, nyekwa ndi ogbenye ikpe ziri ezi. Az./
  2. O ga-atohapu onye ogbenye kpokuru ya,

na ndi niile choro enyemaka ya. O ga emere ndi ogbenye na ndi esighi ike ebere,

na azokwa ndu ndi no na mkpa. Az.

  1. Ngozi diri Onyenweanyi, Chineke nke Izrel,

onye na-aru oru ebube ndi a.

Ngozi diri aha ya di otito ebeebe, ka uwa niile juputa n’otito ya! Amen. Amen!. Az./
ALLELUIA ALLELUIA

Bianu ndi ndu ochie nke Izrel,ndi nyere iwu Moses na Sinai, zoputa anyi n’ike gi.ALLELUIA

OZIOMA:

1:18-24

Ihe ogugu ewetara n’ozioma dị aso nke Matiu dere.

Otu a ka esiri muo Jesu Kristi: Mgbe ndi ikwunibe kwekoritara na Josef ga-alu Maria nne Jesu, a huru na Maria di ime site ma mmuo Nso tupu ha ebikoo onu. Mana di ya bu Josef, bu onye eziomume, o choghi imenye ya ihere kama o kpebiri ichu ya na nzuzo. Mgbe o na-atule ihe ndi a n’obi ya, mmuooma nke Onyenweanyi bịakwutere ya na nro, si ya, “Josef, nwa Devid atula egwu ikporo Maria nwunye gi, n’ihi na nwa o di ime ya sitere n’ike nke Mmuo Nso, O ga amu nwa nwoke, I ga agu ya Jesu, n’ihi na o ga azoputa ndi nke ya na njo ha niile.” Ihe niile ndi a mere iji mejuputa ihe Yahweh kwuru site n’olu onye amuma si: “Lee otu nwaagboho na-amaghi nwoke ga-adi ime, muta nwa nwoke. A ga-agu ya Immanel” (nke putara Chineke nonyere anyi). Ya mere, mgbe Josef tetara n’ura, o mere dika mmuo oma nke Onyenweanyi gwara ya, were kporo Maria nwunye ya. Ha enweghi mmeko Di na Nwunye obula, o wee muta nwa nwoke. Josef aguo ya Jesu.

Ozioma nke Oseburuwa Otito diri Gi, Kristi.

EKPERE NHUNYE

Dinwenų, mee ka aja nke a dubata anyi na ndu ebighị ebi nke Nwa Gi, Onye nwuru iji zoputa anyi n’aka onwų, n’ihina o bụ Dinwenų ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO

Dinwenu, anyi na-anata ebere n’ime Nzuko Gį. Kwadebe anyi iji ùgwù kwesiri ekwesi mee emume nnukwu oriri na-abianu nke nzopụta anyi. Anyi na-ario Gị ihe ndi a n’aha Kristi Dinwenụ anyi. Amen.

error: Alert: Content is protected !!