FRIDAY: IZU UKA NKE ANO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 13:26-33
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Mgbe Pol ruru Antiok nke di n’ala Pisidia, O banyere n’ulonzuko ndi Juu kwuo si: “Umunne m, ndi si n’agburu Abraham, na ndi niile na-atu egwu Chineke no n’etiti unu. O bu anyi niile ka Chineke ziteere ozi nzoputa nke a. Ndi bi na Jerusalem na ndi na-achi ha aghotaghi na Jesu bu onyenzoputa. Ha aghotaghi ihe ndi amuma kwuru nke ana-aguputara ha ubochi Sabat niile. N’ihi ya, ha mezuru ihe ndi amuma kwuru site n’ima ya ikpe onwu.
O bu eziokwu na o nweghi ihe kwesiri onwu o mere aga eji ma ya ikpe, ha rioro Pailet ka o gbuo ya. Mgbe ha mezuru ihe niile e dere n’Akwukwo Nso banyere Jesu, ha siri n’elu obe wedata ya, lie ya. Ma Chineke mere ka o si n’onwu bilie. O gosiri ndi na-eso uzo ya ndi si Galili soro ya ruo Jerusalem, onwe ya. Ndi a buzi ndi akaebe ya ugbu a n’ihu ndi mmadu. Anyi biara iwetara unu ozioma na igwa unu na ihe ahu Chineke kwere nnanna anyi ha na nkwa, ka o mezurula anyi bu umu ha site n’ime ka Jesu si n’onwu bilie, nke a bu dika e si dee ya n’Akwukwo Abuoma, n’isi nke abuo si, “I bu nwa m. N’ubochi taa ka m mutara gi!”

ABUOMA NA AZIZA: PS: 2: 6-7, 8-9,10-11.
Aziza: I bu nwa m. N’ubochị taa ka m mutara gi!”

  1. Okwuru si, “Nke a bu eze nke m kwubara na Zayon, ugwu nke m di nso.
    Aga m ekwuputa iwu nke Onyenweanyi; n’ihi na Onyenweanyi gwara m si, ‘I bu nwa m, taata A burula m nna gi.’ Az./
  2. Rio m aririo, aga menye gi mba niile ka ha buru nke gi; ka akuku uwa niile buru ebe ochichi gi. I ga eji mkpara igwe kuwaa ha, ma kurichaa ha dika ite onye okpu ite. Az./
  3. Ya bu ugbu a, unu ndi eze, mutanu ako, ndi ochichi nke uwa, kpacharanu anya. Febenu Yahweh, tubanu ya egwu; maanu jijiji n’ihu ya, ma susuo ukwu ya onu. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
O di mkpa na Kristi ga-ata ahuhu, sikwa na ndi nwuru anwu bilie, wee banye n’ochichi nke ebube ya.
ALLELUIA.

OZIOMA – 14:1-6.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Obi alola unu mmiri, kwerenu na Chineke kwerekwanu na m. N’ulo Nna m, e nwere otutu ebe obibi. O buru na o bughi otu a, agara m agwa unu na m na-aga ikwadoro unu ebe obibi? O buru na mu agaa dozichaara unu ebe obibi, aga m abiaghachi ikporo unu, ka ebe m no buru ebe unu ga-ano. Unu ma uzo ebe m na-ala.” Tomos asi ya, “Onyenweanyi, anyi amaghi ebe i na-ala. Olee otu anyi ga-esi mata uzo ahu?” Jesu siri ya, “Mu onwe m bu uzo, eziokwu na ndu. O dighi onye obula ga-abiakwute Nna ma o bughi site na m.”

Share with a friend