FRIDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 15:22-31
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Nke a masiri ndi ozi na ndi okenye na nzuko Kristi niile no na Jerusalem. Ha kpebiri ihoputa mmadu ufodu n’etiti ha, ziga ha na Pol na Banabas n’Antiok. Ha hoputara Judas onye ana akpokwa Basabas na Sailas, bu ndi ana-asopuru n’etiti umụnna. Ha nyekwara ha akwukwoozi di otu a ka ha ziga, si: “Anyi bu ndiozi na ndi okenye, na umunna unu. Anyi-na ewetara unu ozi ekele, umunna anyi ndi bi n’Antiok na Siria na Silisia, unu niile bu ndi a muru na mba ozo, ndeewonu. Anyi anula na ufodu ndi otu anyi siri ebe a biakwute unu, na esogbu unu were okwu mee ka obi loo unu mmiri. Ma odighi mgbe obula ha natara ike n’aka anyi ime otu a. N’ihi nke a anyi ezukoola, were otu obi kpebie izitere unu ndi ozi ufodu ha na ndi anyi huru n’anya bu Banabas na Pol,ndi werela ndu ha tinye n’ihi aha na ozi nke Onyenweanyi Jesu Kristi. Nke a mere, anyi ji ezite Judas na Sailas, ndi ga-akowara unu ihu n’ihu, ihe ndi a anyi dere n’Akwukwo ozi. N’ihina o di anyi na Mmuo Nso mma, ka a ghara ibo unu ibu aro karia naani ihe ndi a di mkpa.” Unu erila ihe obula a churu na-aja nye arusi, unu erila obara; unu erila anu anyagburu anyagbu, unu akwala iko, unu jide onwe unu ghara ime ihe ndi a, unu ga-eme nke oma, nodunu mma.” Mgbe e zipuru ndi ozi ahu, ha gara Antiok. Ka ha ruru, ha kporo nzuko nke ndi kwere ekwe, nye ha akwukwoozi ahu. Mgbe ogbako ahu guchara akwukwoozi ahu, oñu juru ha obi, n’ihi ozi igba ume ha natara.

ABUOMA NA AZIZA – Ps: 57: 8-9, 10 12.
Aziza: Aga m ekele gi n’etiti ndi mmadu niile, O Onyenweanyi.

  1. Obi m di nkwadebe. O Chineke, obi m di nkwadebe; Aga-ekwere gi ukwe, kuokwara gi egwu. Obi m tete n’ura, tie ubo akwara, na opi, aga makpote chi obubo! Az./
  2. Aga mekele gi n’etiti ndi mmadu, Onyenweanyi,aga m akuru gi egwu n’etiti mba niile, ihunaanya gi di elu dika eluigwe, gosiputa ike gi n’eluigwe, Chineke. Ka ebube gi diri n’elu uwa. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu Kristi, i bu onye akaebe di ntukwasiobi, onye mbu si na ndi nwuru anwu puta; i huru anyi n’anya, were obara gi sachapu njo anyi.
ALLELUIA.

OZIOMA – 15: 12-17.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di asọ nke Jon dere:

Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Nke a bu iwu m nyere unu: ka unu hurita onwe unu n’anya, dika m si hu unu n’anya. O dighi onye obula nwere ihunaanya kariri nke a: Na mmadu ga-atufu ndu ya n’ihi ndi enyi ya. Unu bu ndi enyi m, ma o buru na unu edobe iwu m nyere unu. Anaghi m akpokwa unu ndi odibo ozo, n’ihi na odibo anaghi ama ihe nna ya ukwu na eme. Kama ana m akpozi unu ndi enyi, n’ihina agwala m unu ihe niile m nuru n’onu Nna m. O bughi unu hooro m, kama ahooro m unu; weputakwa unu iche ka unu gaa mja otutu mkpuru; mkpuru nke ga anogide. Nke a ga-eme ka Nna m nye unu ihe obula unu rioro ya n’aha m. Ya bu, nke a ka m na-enye unu n’iwu: Huritanu onwe unu n’anya.

Share with a friend