FRIDAY: IZU UKA NKE ISII N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 18:9-18
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Mgbe Pol no na Korint, n’otu abali, Chineke gwara ya n’ohu si: “Ujo atula gi; kama na ekwuputa m! Agbala nkiti; n’ihi na a nonyere m gi, mmadu agaghi emeta gi ihe obula. Maka na enwere m otutu mmadu n’obodo a.” Pol noro na Korint otu afo na onwa isii, na akuziri ndi mmadu okwu Chineke.
Ma n’oge Galio bu govano na-achi ndi Rom ala Akaya, ndi Juu zukoro, jide Pol kpuga ya n’ihu oka ikpe, na ekwu si: “nwoke a na amanye ndi mmadu, ka ha na-ekpere Chineke n’uzo megidere iwu” Mgbe Pol choro ikwu okwu Galio gwara ndi Juu si: “Ndi Juu, agaara m enwe ndidi gee unu nti ma o buru na okwu a bu ihe gbasara mmejo mmadu mejoro ibe ya, ma o bu aru mmadu mere megide obodo. Ma ebe o bu esemokwu gbasara okwu e kwuru ekwu, na aha di iche-iche ndi mmadu na-ekwuputa, n’iwu unu, dozienu nke ahu n’onwe unu. Ajuru m aju ikpe ikpe di otu a!” O chupuru ha n’ulo ikpe. Ha niile jidere Sostenes, bu onye isi ulo nzuko ha were iwe tie ya ihe n’ihu ulo ikpe ahu. Ma Galio mere anya ka o hughi nke a. pol nonyere umunna n’ime Kristi otutu ubochi na Korint. O mechara hapu ha, banye n’ugbo mmiri ruo Siria, ya na Prisila na Akwila. O kpachasiri isi ya na Kenkrei, n’ihi na o kwere Chineke nkwa.
ABUOMA NA AZIZA: PS: 47: 2-3, 4-5, 6-7.
Aziza: Chineke bu eze nke uwa niile.

  1. Ndi mmadu niile kuonu aka unu, were mkpu onu tikuo Chineke. N’ihi na Onyenweanyi onye kacha di elu ka-anyi ga-aturu egwu, o bu nnukwu eze nke na-achi uwa niile. Az/
  2. O na-edobe mmadu n’okpuru anyi, meekwa ka mba niile noro n’okpuru ukwu anyi. O bu ya na-enye anyi oke ruuru anyi, nke O nyere Jekob n’ihi ihunaanya O nwere n’ebe o no. Az./
  3. Chineke ji mkpu onu agbago, kweerenu Chineke anyi ukwe otito. Onyenweanyi ji olu opiike arigo, kweerenu ya ukwe, kweerenu eze anyi ukwe otito, kweerenu ya ukwe. Az!
    ALLELUIA ALLELUIA:
    Agaghi m ahapu unu ka ndi na enweghi nne na nna, kama aga m abiakwute unu. Obi unu ga ejuputa n’añuri.
    ALLELUIA.

OZIOMA – 16: 20-23.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: N’eziokwu agwa m unu, unu ga-ebe akwa, nwekwaa mwute ma uwa ga-enwe añuri. Unu ga-eru uju, ma nke a ga emechaa buuru unu ihe añuri. Mgbe ime na eme nwaanyi o na ano na mwute, n’ihi na oge ihe ufu nke ime omume abiala. Ma mgbe o muputachara nwa, o naghi echetakwa ahuhu di na imu nwa, n’ihi anuri na-amutara nwa n’elu uwa. O na ewute unu ugbu a, ma aga m ahu unu ozo. Obi unu ga ejuputa n’añuri. O nweghikwa onye obula ga-anapu unu onu unu. N’ubochi ahu unu agaghi ario m ihe obula. Ma ana magwa unu eziokwu, o buru na unu ario Nna m ihe obula n’aha m, o ga enye ya unu.

Share with a friend