SATURDAY: IZU UKA NKE ANO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 13:44-52
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
N’ubochi Sabat nke sonu, O fodurų ntakiri ka obodo ahu niile zukoo inu okwu Chineke. Oge ndi Juu huru igwe mmadu ahu, ha juputara n’ekworo. Ha malitere igbagha ihe niile Pol kwuru na-enyekwa ya mkpari. Pol na Banabas kwuru okwu n’asoghi anya, si, “O di mkpa na anyi buuru uzo gwa unu okwuchukwu. Ma ebe o bu na unu juru ya, gosikwa na unu ekwesighi inweta ndu ebighiebi. Lee, anyi ga-ahapu unu gakwuru ndi mba ozo. Otu a ka Chineke nyere anyi n’iwu si, “Ahoputala m gi ka į buuru ndi mba ozo hè, ka i wetara akuku uwa niile nzoputa” Mgbe ndi mba ozo nuru nke a, obi toro ha uto, ha toro okwu Chineke. Ndi niile e debeere inata ndu ebighiebi kweere na Jesu. Okwu nke Chineke gbasara na mpaghara obodo ahu niile. Ndi Juu kpalitere umunwaanyi ndi na-aturu Chukwu egwu na ndjisi obodo, iji megide Pol na Banabas. E mesiri ha ike, chupu ha n’obodo ha. Ndi ozi ahu tichapuru aja di ha n’ukwu gaba Aikonium. Ma ndi na-eso uzo Jesu juputara n’onu na Mmuo Nso.

ABUOMA NA AZIZA – PS: 98: 1, 2-3, 3-4.
Aziza: Akuku uwa niile ahula nzoputa nke Chineke anyi.

  1. Kweere Onyenweanyi ukwe ohuru, n’ihi na o ruru oru ebube, aka nri ya na aka ya di nso eweterela ya mmeri. Az./
  2. Onyenweanyi egosila ike nzoputa ya, o meela ka mba niile mata eziomume ya. O chetala ihunaanya ya na ikwudosiike ya n’ebe ezinuulo Izrel no. Az./
  3. Akuku uwa niile ahula nzoputa nke Chineke anyi. Uwa niile tijerenu Onyenweanyi mkpu onu,
    werenu ukwe na mkpu onu too ya. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
O buru na unu so Kristi bilie n’onwu na-achonu ihe di n’eluigwe ebe Kristi no n’aka ni nke Chukwu.
ALLELUIA.

OZIOMA – 14: 7-14.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “A si na unu maara m, unu ga-amakwa Nna m. Site ugbu a u nu amarala ya, unu ahukwala ya.” Filip asi ya, “Onyenweanyi gosi anyi Nna ahu, o ga ezuru anyi.”
Jesu ajuo ya si, “Mu na unu a noola ogologo oge ha otu a, ma I mataghi m Filip? Onye huru m ahula Nna. Olee otu i si asi, ‘Gosi anyi Nna ahu? O bu na i kweghi na m no n’ime Nna, na Nna nokwa n’ime m? Okwu m na-agwa unu abughi site n’ike aka m, kama o bu Nna no n’ime m na-aru oru ya. Ya bu, kwerenu ihe m kwuru, na ano m n’ime Nna, Nna norokwa n’ime m. Ma obughiotu a, kwerenu ihe m na-ekwu, n’ihi oru ebube m na-aru. N’ezie, n’ezie, agwa m unu, onye obula kwere na m, ga aru oru ndi a m na aru. O ga-arukwa karia n’ihi ana m agakwuru Nna. The obula unu rioro n’aha m, aga m eme ya, ka e wee nye Nna otito site na nwa ya. O buru na unu ario ihe obula n’aha m, aga m eme ya.

Share with a friend