SATURDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 16:1-10
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Pol biaruru Debe na Listra. N’ebe ahu ka o huru otu onye na-eso uzo Jesu, a na-akpo Timoti. Nne ya bu onye Juu nke kwere na Kristi. Nna ya bu onye Grik. Umunna niile ndi no na Listra na Aikonium gbara nnoo ezi ama maka Timoti. Ebe Pol choro ka Timoti soro ya n’ije, o biri ya ugwu, n’ihi na ndi Juu niile bi ebe ahu maara na nna Timoti bu onye Grik.
Mgbe ha no na njem n’obodo di iche-iche, ha nyefere n’aka ndi umunna iwu ahu umuazu na ndi okenye no na Jerusalem nyere ha. Ndiozi ahu dụkwara ha odu ka ha jisie ike idobe ha. Nke a mere ka nzuko Kristi siwanye ike n’okwukwe ha. Onu ogugu ha na-abakwa uba kwa ubochi. Ha siri n’ala Frijia, na Galeshia gafee, n’ihi na Mmuo Nso gbochiri ha ikwu okwu Chineke na Eshia. Mgbe ha garuru n’oke ala Misia, ha chosiri ike i ga ozi na Bitinia, ma Mmuo nke Jesu ekweghi ha; ka ha si n’akuku Misia gafee, ha garuru Troas. Pol huru ohu n’abali, ebe otu nwoke, onye Masedonia, guzo, na-ario ya si: “Gafeta na Masedonia, nyere anyi aka.” Mgbe Pol huchara ohu nke a, anyi jikeere ngwangwa iga Masedonia, ebe anyi ji obi mara na Chineke akpoola anyi igbasara ha ozioma.

ABUOMA NA AZIZA – Ps: 100: 1-2, 3, 5.
Aziza: Uwa niile tijerenu Onyenweanyi mkpu onu.

  1. Uwa niile tijerenu Onyenweanyi mkpu onu, wereni iti mkpu onu bia n’ihu ya. Az./
  2. Maranu na Onyenweanyi bu Chineke, ya kere anyi, Ọ bukwa ya nwe anyi, anyi bu ndi nke ya, anyi bukwa igwe aturu ya. Az./
  3. N’ihi na Onyenweanyi di mma, Ihunaanya ya na-adi ebeebe, ntukwasiobi ya na-adigide bido na ndudugandu ruo na ndudugandu. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
O di mkpa na Kristi ga-ata ahuhu, sikwa na ndi nwuru anwu bilie, wee banye n’ochichi nke ebube ya.
ALLELUIA.

OZIOMA – 15: 18-21.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:

Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Ọ buru na uwa akpo unu asi, chetakwanu na o buru uzo kpo m asi. O buru na unu bu ndi nke uwa, uwa ga-ahu unu n’anya dika ndi nke ya. Maka na unu abughi ndi nke uwa, esiri m n’uwa hoputa unu; n’ihi nke a uwa ga-akpo unu asi. Chetanu ihe m gwara unu; ohu anaghi aka onye nwe ya. O buru na ha sogburu m, ha ga-esogbukwa unu. O buru na ha dobere okwu m, ha ga-edobekwa nke unu. The ndi a niile ka ha ga-eme unu n’ihi m, n’ihi na ha amaghi onye zitere m.

Share with a friend