TUESDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 14:19-28
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Ufodu ndi Juu si na Antiok na Aikonium bjaruo ebe ahu, mee ka ndi mmadu tugharia imegide ha. Ha turu Pol okwute, dokpuru ya puo n’obodo ahu, chee na o nwuola. Ma n’oge ndi na-eso uzo Jesu biara gbaa ya gburugburu o biliri laghachi n’ime obodo. N’echi ya, ya na Banabas sooro gaa Debe. Pol na Banabas zisara ozioma na Debe, mee ka otutu ndi mmadu buru ndi na-eso uzo Jesu.
E mechaa, ha laghachiri na Listra, Aikonium na Antiok. Ha mere ka obi ndi na-eso uzo Jesu no n’obodo ndi a sie ike, gbakwaa ha ume, ka ha kwudosie ike n’okwukwe. Ha gwakwara ha si, “Anyi niile aghaghi ita ahuhu tupu anyi abanye n’Alaeze Chineke.” N’ime nzuko Kristi niile ndi a, ha hoputara ndi okenye ga-abu ndi ndu ha. Ha ji ekpere na ibuonu, nyefee ha n’aka Chineke, onye ha kwenyere na ya. Ha gafere Pisidia, ruo Pamfilia. Mgbe ha gbasachara ozioma na Pega, ha gbadara Atalia, si ebe ahu banye ugbo mmiri ruo Antiok nke Siria, n’ebe ahu e jiburu ekpere rara ha nye na nchedo na amara nke Chineke, maka oru igbasa ozioma nke ha ruzuru ugbu a. Oge ha garuru Antiok nke Siria, ha kpokoro ndi otu Kristi niile koro ha ihe niile Chineke jiri ha ruo, na otu o si meghere ndi mba ozo onuuzo nke okwukwe. Pol na Banabas nonyere ndi na-eso uzo Jesu bi n’Antiok ogolgo oge.
ABUOMA NA AZIZA:PS: 145: 10-11, 12-13,21.

Aziza: Ndi enyi gi na-ekwusa otito nke eze gi, O Onyenweanyi.

  1. Onyenweanyi ihe niile I kere ga-ekele gi, ndi kwere na gi ga-agozi gi. Ha ga-ekwuputa ebube nke alaeze gi, ma kwuputakwa idi ike gi. Az./
  2. Ka mmadu niile mara oru itunaanya gi niile, na ebube di elu nke alaeze gi.
    Alaeze gi ga-adi ebeebe, ochichi gi na-adi na ndudugandu niile. Az./
  3. Onu m ga-ekwuputa otito name Onyenweanyi, ka ihe niile o kere gozie aha nso ya, ebeebe ebeebe. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Kristi ebiliela ma chakwasikwa anyi, ndi oji obara ya wee gbaputa.
ALLELUIA.

OZIOMA – 14:27-31.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Udo ka m na ahapuru unu. Udo nke m ka m na enye unu. O bughi dika uwa si enye udo ka m si enye unu. Ka obi ghara ilo unu mmiri ka unu gharakwa itu ujo. Unu anula na agwara m unu na aga m ala, ma e mechaa aga m abiakwute unu. N’ihi nke a, o buru na unu huru m n’anya, unu gaara ina-anuri onu na ana m alakwuru Nna, n’ihina Nna m ka m. Ugbu a agwala m unu ihe a tupu o mezuo, ka o ga-abu mgbe o mezuru, unu enwee ike ikwere. Bido ugbu a, o dighi otutu okwu mu na unu ga ekwu, n’ihina onye ochichi nke uwa na-abia. O nweghi ike obula n’ebe m no. Ana m eme dika Nna m nyere m n’iwu, ka uwa were mara na ahuru m Nna n’anya. Bilienu ka anyi si n’ebe a puo.”

Share with a friend