WEDNESDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbụ – 15:1-6
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
N’oge ahu, ufodu ndi mmadi siri na Judia bia n’Antiok na akuziri ndi umunna n’ime Kristi si: “A gaghi azoputa unu ma o buru na e bighi unu ugwu dika iwu Mosis siri kwu.” Ha na Pol na Banabas sere nnukwu okwu, siekwa agugo okwu di oku maka nke a. N’ihi nke a, ha kpebiri ka Pol na Banabas, na ufodu ndi isi ndi ozo no n’Antiok, soro gaa Jerusalem hu umuazu na ndi okenye nke nzuko Kristi, maka okwu a. Mgbe nzuko Kristi no n’Antiok dupuru ha, ndiozi ahu siri Fonishia na Sameria, na-akoro umunna n’ime Kristi ka ndi mba ozo si chegharia, biakwute Chineke. Akuko ndi a nyere umunna n’ime Kristi onu. Mgbe ha biaruru Jerusalem, ndi ozi na ndi okenye na nzuko Kristi niile zutere ha. Ha kooro ha ihe niile Chineke jiri ha ruo. Ufodu ndi Farisii ndi kwere ekwe biliri, na-ekwuriri si, “Ọ di mkpa ka e bie ha ugwu ma gwakwa ha ka ha dobe Iwu Mosis.” Ndi ozi na ndi okenye zukoro itule okwu a.

ABUOMA NA AZIZA – Ps: 122: 1-2, 3-4, 4-5.
Aziza: Añuri juru m obi mgbe m nuru ha kwuru si, “Ka anyi gaa n’ulo nke Chineke.”

  1. Añuri juru m obi mgbe m nuru ha kwuru si, “Ka anyi gaa n’ulo nke Chineke. Ugbu a, anyi kwuzi n’onu uzo ama gi, o Jerusalem. Az./
  2. A ruru Jerusalem dika obodo e jikotara onu nke oma. O bu na ya ka agburu niile na-aga, agburu nke Izrel. Az./
  3. Inye Onyenweanyi ekele dika o siri nye n’iwu. Ebe ahu ka e dobere oche ikpe eze, oche eze nke ulo Devid. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
O buru na unu so Kristi bilie n’onwu na-achonu ihe di n’eluigwe ebe Kristi no n’aka nri nke Chukwu.
ALLELUIA.

OZIOMA – 15: 1-8.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:

Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Abu m ezigbo vain, Nna m bukwa onye na-edozi vain ahu. Alaka m obula nke na-adighi ami mkpuru ka o ga-egbupu. Ma o na-egbucha alaka obula nke na ami mkpuru, ka o mia mkpuru karia. Ugbu a emeela ka unu di ocha site n’okwu niile m gwara unu. Nogidenu n’ime m, ka mu onwe m nogidekwa n’ime unu. Dika alaka vain na-apughi imita mkpuru, karia ma o nogideghi n’osisi vain, otu aka ahu, unu apughi imita mkpuru beluso ma unu o nogidere n’ime m. Abu m osisi vain ahu, ma unu bu alaka m. Onye obula nogidere n’ime m, mu onwe m anogidekwa n’ime ya, bu onye ga-amita otutu mkpuru, n’ihina ewezuga m, odighi ihe unu puru ime. Onye obula na anogideghi n’ime m, a ga-egbupu ya dika alaka, o ga-akponwu. Aga-achikota ya, chinye ya n’oku, o repia.
O buru na unu anogide n’ime m, okwu m anogidekwa n’ime unu, rionu ihe obula unu choro a ga-emere unu ya. Site n’imi otutu mkpuru ka unu ga-esi enye Nna m otito wee gosi na unu bu ndi na-eso uzo m.”

Share with a friend