Igbo Mass Readings December 17 2020, N’oge Adventi

Igbo Mass Readings December 17 2020, n’Oge Olileanya Onye Nzọpụta Anyị.

EKPERE MMEGHE

Nna, Onye Okike na Onye Nzoputa nke mmadu, nginwa tiri iwu, okwu Gị ewere burụ mmadu, amuo Ya na Virgin Maria. Mee ka anyi keta oke n’ibu Chukwvu nke Dinwenų anyi Jesu Kristi Onye wedatara onwe Ya ala iji keta oke n’udi anyi bu mmadụ. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi Nwa Gi…

Ihe Ogugu nke mbu : 49:2, 8-10

Ihe ogugu ewetara na akwukwo Jenesis

Jekob kporo umu ya, si ha, “Gbakotanu onu ka m gwa unu ihe kwu eche unu n’odiniihu. Noruwenu m okirikiri umu Jekob, ka unu gee nna unu Izrel nti. Juda, umunne gi ga-eto gi; aka gi ka I ga-eji dogbuo ndi iro gi niile. Umunna gi ga asopuru gi. Juda, I bu nwa odum. Site n’igbu anu oriri, nwa m, I gbagolitela. O hulatara ala; o dina na-ala ka odum, dika nne odum; kedu onye nwere ike imesu ya? Mkpara ochichi agaghi apu na Juda. Umuumu ya ga na-achi mgbe niile.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 72: 1-2, 3-4, 7-8, 17.

Aziza: Noge ya eziomume ga-achawaputa, udo ga-adikwa ruo na njedebe uwa.

  1. Nye eze ikpe nkwumoto gi, O Chineke, nyekwa nwa eze eziomume nke gi, ka o were nwee ike ichi ndi nke gi n’uzo ziri ezi, nyekwa ndi ogbenye ikpe ziri ezi. Az./

2. Ka ugwu ukwu na ugwu nta niile wetara ndị nke gi ozi udo N’uzo ziri ezi, o ga-azoputa umu ndi ogbenye zokwaa umu ndį no na mkpa. Az./

3. N’oge ya eziomume ga-achawaputa, udo ga-adikwa ruo na njedebe uwa, Alaeze ya ga-esi n’osimiri ruo n’osimiri, bido na mmiri ruo n’isi ngwucha nke uwa. Az./
4.Ngozi diri aha ya ebeebe, ka o digide dika anyanwu, ka agburu niile di n’uwa nweta ngozi na ya, ka mba niile kpoo ya onye di ngozi. Az.

ALLELUIA

ALLELUIA ALLELUIA :
Bia, amamihe nke Chineke anyi kachasi elu, iji ike n’ihunaanya n’echekwaba ihe niile i kere, kuziere anyi ka anyi n’aga ije n’uzo nke amamihe gi.
ALLELUIA.

Oziọma maka December 17 2020 – Matiu1:1-17

Ihe ogugu ewetara na ozioma di aso nke Matiu dere.

Nke a bu usoro agburu Jesu Kristi, nwa Devid onye si n’agburu Abraham. Abraham muru Aizik, Aizik amuta Jekob, Jekob wee muta Juda na umụnne ya.

Juda mutara Perez na Zera ndi nne ha bu Tama, Perez amuta Hezron; Hezron wee muta Ram, Ram mutara Aminadab, Aminadab amuta Nashon, Nashon wee muta Salmon. Salmon mutara Boaz onye nne ya bu Rahab, Boaz amuta Obed onye nne ya bu Rut, Obed wee muta Jese, onye bu nna eze Devid.

Devid mutara Solomon site n’aka nwunye Uria. Solomon mutara Rehoboam, Rehoboam amuta Abija, Abija wee muta Asa, Asa mutara Jehoshafat, Jehoshafat amuta Joram, Joram amuta Uzia.

Uzia mutara Jotam, Jotam amuta Ahaz, Ahaz wee muta Hezekaya, Hezekaya mutara Manase, Manase amuta Emon, Emon wee muta Josaya, onye nke mutara Jekonaya na umunne ya, n’oge a dokpuru umu Izrel n’agha jee Babilon.

Mgbe a dotachara umu Izrel n’agha jee Babilon, Jekonaya mutara Shealtiel, Shealtiel wee muta Zerubabel, Zerubabel mutara Abiud, Abiud amuta Eliakim, Eliakim wee muta Azo, Azo mutara Zadok, Zadok amuta Akim, Akim wee muta Eliud, Eliud mutara Elieza, Elieza amuta Matan, Matan wee muta Jekob. Jekob mutara Josef di Maria bu nne Jesu, onye a an akpo Kristi.

Ya mere ogbo niile nke umu Izrel site n’Abraham ruo na Devid di ogbo iri na ano.

Site n’oge nke Devid ruo n’oge a dokpuru umu Izrel n’agha Babilon ruo omumu Kristi di ogbo iri na ano.

EKPERE NHUNYE

Dinwenu, gozie onyinye ndi a nke Nzuko na- ehunyere Gi ma site n’Eucharistia nke were achicha nke eluigwe nye anyi ndụ ohuru. Anyi na-ario Gi ihe ndia n’aha Kristi Dinwenụ anyi. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO

Chineke Nna anyi, etu I si eji nri nke ndu azi anyi, sikwa etu ahu nye anyi Mmụọ Gị ka anyinwee ike iji ihè Ya na-amukesį n’oge obibia nke Kristi Nwa Gi, Onye bụ Dinwenu ebighi ebi, ebighị ebi. Amen.

Igbo Mass Readings December 17 2020, n’Oge Olileanya Onye Nzọpụta Anyị.

error: Alert: Content is protected !!