Igbo Readings for July 8, 2020, Wednezdee Izu Nke Iri Na Ano N’oge Nkiti

Igbo Mass Readings for July 8, 2020, Wednezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume

Nke a bu Igbo Mass Readings maka July 8, 2020, Wednezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume, nke ndi Catholic Lectionary wetara unu.

Image of Igbo Mass Readings for July 8, 2020, Wednezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume
Igbo Mass Readings for July 8, 2020, Wednezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume

IHE OGUGU NKE MBU    10:1-3, 7-8, 12

Ihe Ogugu e wetara n’akwukwo Onye Amuma Hosea

Izrel bu osisi vain ahu di mma, na-amita mkpuru nke ukwuu. Ka mkpuru ya na-abawanye ka o na-aruwanye ebe nchuaja.

Ka obodo ya na-enwe agamnihu, o na-eme ka ide ya siwanye ike. Obi ha di aghugho, ma ugbu a, ha ga-ata ahuhu maka njo ha.

Yahweh ga-akwatu ebe nchuaja ha ma mebichaa ide ha. Ma ugbu a, ha ga-asi, “Anyi enweghi eze n’ihina anyi anaghi atu Yahweh egwu, ma kedu ihe eze nwere ike imere anyi?

 Eze Sameria ga-ala n’iyi dika mpekele osisi mmiri na-ebughari. A ga-emebicha uloarusi nke Avenebe ndi Izrel mere njo.

Ogwu na ahihia ga-etochi ebe nchuaja ha. Mgbe ahu, ha ga-asi nnukwu ugwu, ‘kpuchie anyi’ gwa obere ugwu si,

‘Dagide anyi!’ Kuonu mkpuru eziomume maka onwe unu, weenu ihe ubi nke ihunanya kwudisiriike.

Korienu ala unu hapuru ahapu n’ihina ugbu a bu oge a ga-eji choo Yahweh ka o wee bia zokwasi unu nzoputa dika mmiri.

ABUOMA NA AZIZA    Ps. 105:2-3, 4-5, 6-7.

Aziza: Chobanu ihu nke Onyenweanyi mgbe niile.

  1. Kweerenu ya ukwe, kuoronu ya egwu,

Kwuputanu oru itunanya ya niile!

Nwebenu anuri n’aha nso ya

Ka obi niile na-acho Chineke nuria. Aziza.

2. Chobanu Onyenweanyi na ike ya,

Chobanu ihu nke Onyenweanyi mgbe niile,

Chetanu oru ebube niile o ruru,

Oru itunanya ya niile na ikpe niile si n’onu ya puta. Aziza

3. Unu umu Abraham bu nwodibo ya,

Umu Jekob bu onye nke o hooro!

O bu ya bu Onyenweanyi na Chineke anyi,

Ike ochichi ya gazuru uwa niile. Aziza

MBEKU (Phil 2:15-16)

Alleluia, Alleluia:

Chawaputanu dika ihe n’uwa, jidesienu okwu nke ndu ahu ike.

Alleluia.

Ozioma maka July 8, 2020, Wednezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume – Matiu   10:1-7

Ihe Ogugu nke a si n’Ozioma di aso nke Matiu dere

Jesu kporo ndi umuazu ya iri na abuo, nye ha ike ichupu ajo mmuo na igwo oria na nrianria niile di icheiche. Aha ndi umuazu iri na abuo ahu bu ndi a:

onye mbu bu Saimon onye a na-akpo Pita, na nwanne ya nwoke bu Andru, Jemis, nwa Zebedi, na nwanne ya nwoke bu Jon, Filip na Batolomi, Tomos na Matiu onye onautu;

Jemis nwa Alfeus na Tedeus, Saimon onye Kenaan na Judas Iskariot onye rere Jesu. Jesu zipuru mmadu iri na abuo ndi na-eso uzo ya, nye ha iwu si,

“Unu agakwala ebe obula na nke ndi mba ozo, mobu banye n’obodo ndi Sameria. Kama jekwurunu umuaturu furu efu nke ulo Izrel.

Ka unu na-aga, na-ekwunu si, “Alaeze eluigwe adila nso”.

IHE OGUGU UNYAHU: July 7, 2020, Tuezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume

IHE OGUGU ECHI:    July 9, 2020, Toozdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume

Igbo Catholic Readings for July 8, 2020, Wednezdee, Izu Nke Iri Na Ano N’oge Na-Adanyeghi N’emume

Sonyere Anyi na Facebook @ Catholic Lectionary

error: Alert: Content is protected !!