Igbo Mass Readings for Monday of Second Week of Lent

MONDEE IZU UKA NKE ABUO N’OGE AHUHU KRISTI

EKPERE MMEGHE
Chineke Nna anyi, kuziere anyi uzo ichota ndu ohuru site n’ime opipia. Ekwela ka anyi daba n’ime njo, ma nyere anyi aka idi naebi ndu n’usoro iwu ihunaanya Gi, Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu now mbu: 9:4-10
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo onye Amuma Daniel
Akpokuru m Chineke, kwuputa njo ndi nke m si,”O Yahweh, I bu Chineke di ukwu, dikwa egwu. I na edobe ogbugbandu na-egosi ihunaanya n’ebe ndi huru gi n’anya, na-edobekwa iwu gi no. Anyi emeela njo, gahie uzo ma nupukwara gi isi, anyi juru idobe iwu gi na iso nkuzi gi.
Anyi egeghi ndi amuma gi nti, ndi gwara ndi eze anyi, na ndi isi ochichi anyi na ndị Nnanna anyi ha na ndi mmadu niile nke obodo a okwu n’aha gi. Ikpe nkwumoto bu nke gi. Onyenweanyi, ma ihere bu nke anyi, anyi bu ndi Juda ndi bi na Jerusalem na Izrel niile, ma ndi no nso ma ndi no ebe tere aka, ebe i chugara ha n’ihi ajo omume anyi. Ihere bu nke anyi na nke ndi eze anyi, ndi isi ochichi anyi na nke ndi nnanna anyi ha, maka na anyi emela njo megide gi. N’aka gi ka mgbaghara na ebere di O Yahweh, n’ihina anyi enupurula gi isi, site n’egeghi nti n’okwu gi na na-edobeghi iwu gi, nke i nyere anyi site n’aka ndi amuma gi.
ABUOMA NA AZIZA: Ps 79: 8,9,11, 13.

Aziza: Onyenweanyi atala anyi ahuhu etu njo anyi kwesiri.

 1. Atala anyi ahuhu maka njo nnanna anyi ha mere;
  Kama ka obi ebere gi biakwute anyi ososo,
  n’ihi na ha ewetuola anyi ala nke ukwuu. Az./
 2. Nyere anyi aka, O Chineke onye nzoputa anyi,
  maka otito nke aha gi,
  zoputa anyi, ma gbagharakwa anyi njo anyi,
  n’ihi aha gi! Az./
 3. Meenu ka akwa ariri ndi no na nga ruo gi nti
  Were ike aka gi chekwaba ndi a mara ikpe onwu!
  Mgbe ahu anyi bu ndi nke gi, igwe aturu i na-azu,
  ga-enye gi ekele ebeebe- ebeebe,
  bido na ndudugandu ruo na ndudugandu
  anyi ga ekwuputa otito gi. Az./
  MBEKU: Luk: 15, 18.
  Az./ Agam ebili, lakwuru nna m, aga m asi ya: Nna, emeghiela m megide eluigwe megidekwa gi. Az./

OZIOMA: 6:36-38

Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Luk dere.
Jesu gwara ndi na eso uzo ya si: Nweenu obi ebere dika Nna unu nke eluigwe si nwee obi ebere. “Unu ekpela mmadu ibe unu ikpe ka a ghara ikpe unu ikpe, Unu amakwala mmadu ibe u nu ikpe ka a ghara ima unu ikpe, nweenu obi mgbaghara ka e wee gbaghara unu. Gbasapunu aka nye, Chineke ga-enyeghachikwa unu. O ga ebunye unu iheoma n’akpa buru ibu, nke ayoghariri ihe di na ime ya, sujue ya n’onu, nke iheoma juputara, na-awupu. Chineke ga-adoba iheoma n’apata ukwu unu abuo. N’ihi na udi akpa unu ji tunyere ndi ozo ka a aga-eji tunyere unu.
EKPERE NHUNYE
Nna, Onye ebere, nuru aririo anyi. Anyi na-ario ka amara ihe omimi ndi a gbochie anyi įtukwasi obi anyi n’akunuba nke uwa a. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, mee ka oriri nso nke a wetara anyi mgbaghara njo ma duba anyi n’anuri nke eluigwe. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Alert: Content is protected !!