Igbo Mass Readings for Monday First Week of Lent

MONDEE IZU UKA NKE MBU N’OGE NCHETA AHUHU KRISTI

EKPERE MMEGHE

Chineke Onye Nzoputa anyi, mee ka anyi loghachikwute Gi, ma wujukwaa amamihe Gi n’obi anyi. Biko mee ka anyi na-abawanye n’amara Gi site na-isonye n’emume lenti nke a. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

The Ogugu nke mbu

19:1-2, 11-18

The ogugu ewetara n’akwukwo Levitikos

Yahweh gwara Mosis okwu si, “Gwa ogbako Izrel niile okwu ndi a: Dinu nso n’ihi na mu onwe m bu Yahweh, Chineke unu di nso.” Unu agaghi ezu ohi, ma o bu tuo asi, ma o bu ghogbuo ibe unu. Unu agaghi eji aha m añu iyi asi wee meruo aha Chineke unu. Abu m Yahweh. Unu emegbula ma o bu nara onye agbataobi unu ihe ya n’uzo na ezighi ezi.
Ugwo onye orungo unu agaghi ano n’aka unu chi aboo. Unu agaghi akpo onye ogbi iyi, ma o bu dochiere onye isi ihe n’uzo. Unu ga na-aturu Chineke unu egwu. Abu m Yahweh. “Unu ekpela ikpe na-ezighi ezi. Unu adonyerela onye obula ukwu n’ikpe, ma o bu ogbenye ma o bu ogaranya. Unu ga-eji ikpe nkwumoto kpee onye agbataobi unu ikpe.” Unu agaghi ekwuto ibe unu. Unu agaghikwa eme ihe obula ga-etinye ndu onye agbataobi unu na nsogbu. Abu m Yahweh. I gaghi ebuuru nwanne gi iwe n’obi, i ga-eji obi ocha gwa onye agbataobi gi mmehie ya, ka i ghara iketa oke na mmehie ya. Achola ka i megwara ihe mmadu mere gi, ma o bu buru iro n’obi megide nwanne gi, kama hu onye agbataobi gi n’anya dika i siri hu onwe gi n’anya. Abu m Yahweh.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 19: 8, 9,10,15.

Aziza: Okwu gi bu mmuo na ndu.

 1. Iwu nke Onyenwanyi kwu oto;
  O na-enye mkpuruobi ndu ohuru
  Atumaatu Onyenweanyi kwesiri ntukwasi obi
  O na-enye ndj dj umeala amamihe. Az./
 2. Iwu nke Onyenweanyi kwų oto
  o na-enye obi anuri;
  Iwu nke Onyenweanyi putara ihe;
  o bu ihe e ji ahu uzo. Az./
 3. Itu egwu Onyenweanyi bu ihe di mma;
  o na-adi ebeebe;
  ikpe nke Onyenweanyi bu eziokwu;
  Ha niile kwukwa oto. Az./
 4. Mee ka okwu niile si m n’onu aputa oge niile,
  na echiche obi m niile
  di mma n’ihu gi,
  Onyenweanyi, nkume m, na onye nzoputa m. Az./.
  MBEKU: Jn:6: 64,69.
  Okwu gi bu mmuo na ndu, O bu gi ji ozi nke ndu ebeebe. Az./

OZIOMA: 25:31-46
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere.

Jesu gwara ndi n’eso uzo ya si: Mgbe Nwa nke mmadu ga-abia n’ebube ya, ya na ndi mmuooma niile, o ga-anokwasi n’oche eze ya di ebube. A ga-akpokota mba niile n’ihu ya, o ga-ekewa ha iche-iche dika otu onye ozuzu aturu si ekewaputa aturu n’etiti ewu. O ga-edobe aturu n’aka nri ya, dobe ewu n’aka ekpe ya. Mgbe ahu, onye eze ga asi ndi no n’aka nri ya: ‘Bianu, unu ndi di ngozi nke nna m, bianu ka unu were alaeze nke a kwadobere unu site na mbido nke uwa; n’ihi na mgbe aguu na-agu m unu nyere m nri, mgbe akpiri na-akpo m nku unu nyere m mmiri. A bu m onye obia, unu nabatara m.
Agba m oto, unu yibe m akwa, mgbe m no n’oria, unu biara leta m, ano m n’ulo mkporo, unu biakwutere m. Mgbe ahu ndi eziomume ga-aza ya si: ‘Onyenweanyi, olee mgbe anyi huru ka aguu na-agu gi, nye gi nri, ma o bu ka akpiri na-akpo gi nku, nye gi mmiri? Oleekwa mgbe anyi huru ka i bu onye obia, nabata gi, ma o bu ka i gba oto, yibe gi akwa? Olee mgbe anyi huru na i no n’oria, ma o bu na mkporo, bia leta gi? Onye eze ahu ga-azakwa ha si; N’ezie, agwa m unu; mgbe obula unu meere ya o buladi otu onye pekarichara mpe n’ime umunna m ndi a, mu onwe m ka unu meere ya. Mgbe ahu o ga-asi ndi ahu no ya n’aka ekpe: ‘Puonu n’ihu m, unu ndi a buru onu!Gaanu n’okummuo ebeebe nke a kwadooro ekwensu na ndi mmuoozi ya! N’ihi na mgbe aguu na-agu m, unu enyeghi m nri, mgbe akpiri na-akpo m nku, unu enyeghi m mmiri. Mgbe m bu onye obia unu anabataghi m, agba m oto unu eyinyeghi m akwa, mgbe m no n’oria na n’ulomkporo unu abiaghi leta m.’ Mgbe ahu ha ga-aza ya si: ‘Onyenweanyi olee mgbe anyi huru na aguu na-agu gi, akpiri na akpo gi nku, mgbe i bu onye obia, ka i gba oto, norokwa n’oria ma o bu n’ulo mkporo wee ghara inyeere gi aka?
Ma o ga-aza ha si: ‘N’ezie agwa m unu, ebe unu emereghi ya o buladi otu onye dikarichara nta n’ime ndi a, unu emereghi m ya.’ Ha ga-apu wee banye n’ahuhu di ebeebe, ma ndi eziomume ga abanye na ndu ebeebe.”

Ozioma nke Oseburuwa Otito diri Gi, Kristi.

EKPERE NHUNYE

Dinwenų, anyi na-ario ka I mee ka onyinye nke ihunaanya anyi kwesi na I ga-anara ya. Mee ka o gbanwoo ndu anyi ma wetakwara anyi ebere Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO

Dinwenu, site na sacramenti nke a, mee ka anyi nuria n’ike ogwugwo Gi, yana ka ihunaanya nzoputa Gi putakwa ihè na ndu anyi, ka na ahu ka na mkpuruobi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Alert: Content is protected !!