Igbo Mass Readings December 24 2023, Uka nke Ano n’oge Adventi

Igbo Mass Readings December 20 2020, Uka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi.

Igbo Mass Readings December 20 2020, Uka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi. – Catholic Lectionary.

IHE OGUGU NKE MBU 7:1-5, 8-11, 16

Ihe ogugu e wetara n’Akwukwo Abuo nke Samuel

Isi Okwu: Alaeze Devid ga-anogide oge nile, n’enweghi nsogbu o bula n’ihu Onyenweanyi.

Mgbe Eze Devid biiri n’obi ya, Onyenweanyi mere ka ume ruo ya ala; ka ndi iro gbara ya gburugburu gharakwa inye ya nsogbu o bula.

Mgbe ahu ka o gwara onye amuma Netan si: “I hula, ebi m n’ulo Seda, ma igbe ogbugba ndu nke Onyenweanyi bi n’ime mkpukpu.” Netan we zaa eze si: “Gaa mee uche gi, n’ihi na Chineke nonyeere gi.”

N’abali ahu ka Chineke ziri Netan ozi si ya: “Gaa, gwa nwodibo M Devid si: “Lee ihe Onyenweanyi kwuru: O bu gi ga-ewuru M ulo M ga-ebi na ya?”

“O bu M kpoputara gi n’ogige aturu, ebe i na-azu igwe aturu, ka į buru ochiagha ndi nke M by Izrel. Anonyeere M gi ebe o bula i gara. Ebibiela M ndi iro gi nile n’ihu gi.

Aga Meme ka aha gi daa uda dika nke ndi ukwu a ma ama n’elu uwa. Aga M edokwara ndi nke M Izrel ebe ga-abu nke ha. Aga M akunye ha, ka ha wee biri n’ala ha, gharakwa inwe nsogbu o bula.

Ndi ajo mmadų ga-akwusi inye ha udi nsogbu ahu ha na-enwe na mbu, mgbe M hoputaara ha ndi ikpe na-elekwa ha anya. Aga M eme ka į zuoro ndi iro gi nile ike.

Onyenweanyi na-egosikwa gi na Ya ga-ehiwere gi ulo. Ulo gi na alaeze gi ga-adigide n’ihu M ruo mgbe ebighi ebi. Oche eze gi ga-akwuru chim ruo mgbe ebighi ebi.

ABUOMA NA AZIZA YA 88:2-5, 27, 29 Az. 2

Aziza: Onyenweanyi aga m ekwe ukwe nke ihunanya Gi ruo mgbe ebighi ebi.

1.Onyenweanyi, aga m ekwe ukwe nke ihunanya Gi ruo mgbe ebighi ebi. Na ndudugandų nile, onu m ga-ekwuputa eziokwu Gi. O were m anya na ihunanya Gi na-anogide ruo mgbe ebighi ebi; na ezi okwu Gi guzosiri ike dika igwe. Aziza.

2. Mų na Onye M hotara ahota agbaala ndu. Anuuru M nwodibo M Devid iyi si: Aga M eme ka agburu gi guzosie ike. Aga M eguzowe oche eze gi ruo mgbe ebighi ebi. Aziza.

3. Oga-asi M: “I bu Nna m, Chineke m, Nkume m na Onye Nzoputa m. Aga M ahu Ya n’anya mgbe nile. Ogbugba ndų Mų na ya ga-eguzosi ike.” Aziza.

IHE OGUGU NKE ABUO: 16:25-27

Ihe ogugu e wetara n’akwukwo Ozi Pol di aso degaara ndi Rom

Isi Okwu: Ihe omimi ahu e zoro ezo kemgbe uwa bidoro ka e mere ka o puta the ugbu a.

(Kunnes Chikek) okwukwe dika Ozioma Jesu a anyi nye Chineke otito! N’ihi na O puru ime ka Kristi nke m na-ekwusa si di: na dika ihe omimi ahu e kpugherela anyi si di; bu nke e zoro ezo site n’ogologo mgbe ochie gara aga.

Ma ugbu a Chineke ekpugheela ya O sitekwara n’ihe ndi amuma dere n’akwukwo mee ka mba nile mara Ya. Chineke ahu di ebighi ebi kpughere nke a dika iwu Ya si di, ka umu mmadu wee muta irubere Chineke isi site n’okwukwe ha nwere na Kristi.

Ya mere, ka otito nile diri Chineke, Onye nani Ya mazuru ihe nile, site na Jesu Kristi, ruo mgbe nile ebighi ebi. Amen.

ALELUYA – Luk 1:38

Aleluya, aleluya!

Abu m odibo nwanyi nke Oseburuwa. Ka o reere m dika i siri kwu.

Aleluya!


OZIOMA MAKA DECEMBER 20 2020: 1:26-38

Ihe ogugu nke a si n’Ozioma di aso nke Luk dere

Isi Okwu: “Gee nti, iga-aturu ime mukwaa nwa nwoke.”

N’onwa nke isii, Chineke zigara mmuo ozi Gebrel, ka o jee obodo ukwu di n’ala Galili, a na-akpo Nazaret. O bu ka o jekwuru nwagbogho na-amaghi nwoke, onye ikwu na ibe kwekotarala na otu nwoke a na-akpo Josef, nke si n’agburu Eze Devid puta, ga-alu ya.

Aha nwagbogho ahu bu Maria. Mmuo ozi ahu wee biakwute Maria, si ya: Ekele! I juputara n’amara! Onyenweanyį nonyeere gi!”

Ma udi ekele nke a gbara ya gharii, nke na o bidoro na-aju onwe ya ihe udi ekele nke a putara. Mmuo ozi ahu wee si ya: “Maria, a tula egwu, n’ihi na i natala amara n’aka Chineke.

Lee, į ga-adi ime, biakwa muta Nwa Nwoke. Aha i ga-akpo Ya bu Jesu. O ga-abu onye ukwu. A ga-akpokwa Ya, Nwa nke Onye Kachasi Elu. Onyenweanyi Chineke ga-eme ka O buru eze dika nna ya ochie, bu Devid. O ga-aburu agburu Jekop eze ruo mgbe ebighi ebi. Ochichi Ya agaghi enwe ogwugwu.”

Maria wee juo mmuo ozi ahu, si: “Olee otu ihe a ga-esi eme, ebe m bu Nwagbogho na-amaghi nwoke”? Ma, mmuo ozi ahu zara ya si: “Mmuo Nso ga-abiakwasi gi; ike Onye Kachasi Elu ga-ekpuchikwa gi.

N’ihi nke a, aga-akpo Nwa ahu I ga-amu: Onye Nso na Nwa Chineke.
Lee, nwanne gi bu Elizabet di ime nwa nwoke n’agadi ya. Onye ahu ndi mmadu na-akpo nwanyi aga, di ime onwa isii n’ihi na o dighi ihe kariri Chineke n’omume,”

Maria wee si ya: “Lee, abu m odibo nwanyi nke Oseburuwa. Ya reere m ka i si kwuo.” Mmuo ozi ahu wee puo n’ebe o no.

Maka inweta Ihe Ogugu ndi a ubochi niile, sonyere anyi na:

IHE ỌGỤGỤ ỤNYAHỤ:

IHE ỌGỤGỤ ECHI: 

Igbo Mass Readings December 20 2020, Uka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi. – Catholic Lectionary.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?