Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Izu Nke Iri na Otu N’Oge Nkiti

Ukwe Mbata na  Ekpere Mmeghe maka Izu Nke Iri na Otu N'Oge Nkiti

UKWE MBATA: Abuoma 26:7, 9

Onyenweanyi, nuru mkpu akwa m! mere m ebere! Zaa m! O bu gi bu onye enyemaka m. Ahapula m; agbahapula m; Chineke onye nzoputa m.

Ekpere Mmeghe

Ka anyi rio aririo:

(Maka amara iji na-eso Kristi)

Chetu ntakiri kpee ekpere n ‘ime obi

Chineke, ike ndi tukwasara nchekwube na Gi, were obioma nuru ekpere anyi. E wepu Gi onweghi ihe anyi puru imenu, maka ihi adighi ike anyi.

Biko, were amara Gi nyere anyi aka mgbe niile, ka anyi kwudosie ike n’iwu Gi, bjakwa were obi anyi na oru aka anyi na-eme ihe ga-adi Gi mma. Site na Dinwenu Jesu Kristi Nwa Gi….

Ma o bu

Ka anyi rio aririo:

(Kpokuo Nna, Onye ihunaanya Ya na-enye anyi ike iji na-eso Nwa Ya).

Chetu ntakiri kpee ekpere n ‘ime obi.

Chineke Nna anyi, anyi na-añuri oñu n’okwukwe nke jikotara anyi onu. Anyi maara na ihunanya anaghi ekewa anyi.

Biko, mee ka ike nke okwu Gi na-agba anyi ume mgbe niile, ka anyi buru otu n’ihunanya nke jikotara ndu anyi. Anyi bu otu ezi na ulo.

Nyere anyi aka, ka anyi na-eso Ozioma Gi, nke anyi kwenyere n’ime ya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi Nwa Gi….

error: Alert: Content is protected !!